Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Poslanstvo, vrednote, vizija

bolnisnica

IZJAVA POLITIKE KAKOVOSTI

Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« s svojo trajnostno in družbeno odgovorno naravnanostjo zagotavlja kakovostne storitve zdravstvene obravnave; v ospredju je osredotočenost na pacienta, ki je aktivno vključen v proces obravnave. Z vzpostavitvijo sistema izboljševanja kakovosti in varnosti se zdravstvena oskrba prebivalstva še krepi, postaja bolj kakovostna, varna in dostopna.

Z izvajanjem aktivnosti v skladu z veljavno regulativo, profesionalno skrbnostjo, zahtevami standarda ISO 9001 ter drugih mednarodnih akreditacijskih standardov za zdravstvene organizacije, politiko nenehnih izboljšav ter po meri zahtev uporabnikov storitev se vzdržuje zaupanje odjemalcev storitev, kakovostne in varne storitve ter varno delovno okolje za vse zaposlene.

Storitve se izvajajo profesionalno, nepristransko, etično in na podlagi naših vrednot, poslanstva in vizije. Tako se gradi kultura kakovosti in varnosti pri zaposlenih ter pri uporabnikih storitev.

Vrednote v bolnišnici temeljijo na:

  • strokovnosti,
  • profesionalnosti in etičnosti,
  • zavezanosti uporabnikom,
  • timskemu delu in prenosu informacij,
  • pripadnosti bolnišnici,
  • optimizaciji procesov.

Poslanstvo bolnišnice

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva celotne Goriške regije in širše. Osnovno poslanstvo je zagotavljati in izvajati visokokakovostno raven zdravstvenih storitev, izboljšati zdravje in kakovost življenja uporabnikov storitev, vzgajati in usposabljati nove generacije strokovnjakov za ohranitev in razvoj zdravstvene dejavnosti na Goriškem ter s spodbujanjem raziskovalne dejavnosti prispevati k razvoju medicinske stroke.

Vizija  bolnišnice

Želimo postati sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnanosti. Stremimo k vzpostavitvi visoke ravni zaupanja uporabnikov zdravstvenih storitev, prijaznih medsebojnih odnosov, dobrih poslovnih odnosov ter dobrih poslovnih rezultatov.