Home

Katalog informacij javnega značaja

bolnisnica
Naziv organa, ki je katalog izdal: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Odgovorna oseba: direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: september 2012
Datum zadnje spremembe kataloga: 17. 6. 2020
Podatki o dostopnosti kataloga: katalog je dostopen na spletni strani zavoda na naslovu www.bolnisnica-go.si

Splošno

Z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) je

bila zakonsko urejena ustavna pravica vsakogar do informacij javnega značaja. Ustava namreč v 39.členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. S tem zakonom je državljanom omogočena tudi ustavna pravica iz 44.člena, ki govori o neposrednem in posrednem sodelovanju državljanov priupravljanju javnih zadev.

Zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, kamor sodi tudi Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica. Naš zavod je Vlada RS uvrstila v Katalog zavezancev po ZDIJZ. Najdete nas pod zaporedno št. 84.

Na podlagi ZDIJZ je bila izdana Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS št. 24/2016) ), ki ureja vsebino kataloga informacij javnega značaja.

Informacije javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Za pregledovanje nekaterih dokumentov in obrazcev boste potrebovali program Adobe Reader.