Home

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

bolnisnica

Zahteva za vpogled in/ali dostavo kopij sklenjenih pogodb

Zahteva za vpogled in/ali dostavo kopij razpisne in ponudbene dokumentacije

Zahteva za dostavo kopij dokumentov, ki so bili podlaga za dobavo blaga/naročanje storitev

Zahteva za dostavo podatkov o plačah javnih uslužbencev

Zahteva za dostavo kopij kadrovske dokumentacije javnega uslužbenca

Zahteva za vpogled in/ali dostavo kopij izbirnega postopka za izbiro kandidata za zasedbo delovnega mesta