Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Obvestilo o javnem razpisu STROKOVNEGA DIREKTORJA

aktualno

Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica razpisuje delovno mesto strokovnega direktorja zavoda z nazivom delovnega mesta »STROKOVNI DIREKTOR« (ŠIFRA DM B017399).

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:
-    ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8.raven,  
-    ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
-    ima znanje enega svetovnega jezika.

Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora k svoji prijavi priložiti:
1.    dokazilo o izpolnitvi pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna smer
izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena,
2.    pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
3.     potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
5.    dokazilo o izpolnitvi pogoja znanja enega svetovnega jezika,
6.      program strokovnega dela in razvoja zavoda.

Mandat strokovnega direktorja traja 4 (štiri) leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevani program strokovnega dela in razvoja zavoda morajo kandidati podati v zaprti kuverti v roku  15 dni od objave razpisa na naslov:

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Svet zavoda, s pripisom “ Ne odpiraj - prijava na razpis za delovno mesto strokovnega direktorja zavoda”, Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Za nepopolno prijavo se bo štelo prijavo brez priloženih zahtevanih dokazil ter prijavo iz katere ne bo mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.  

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa. Rok prijave je možen do 04. aprila 2023.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.