Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Prijava na strokovni izpit

aktualno
Datum: 
19/06/2020

Ministrstvo za zdravje je Splošno bolnišnico »dr. Franca Derganca« Nova Gorica z odločbo o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in sodelavci pripravniki s srednjo izobrazbo, pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • laboratorijski tehnik,
 • farmacevtski tehnik,
 • zobotehnik,
 • bolničar-negovalec.

Postopek prijave na strokovni izpit:

 • najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec se vloži izpolnjeno in podpisano prijavnico s prilogami na naslov:

  SB Nova Gorica, Kadrovska služba, Ul. padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

Prijavnici se priloži:

 • dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe (overjena kopija ali s strani delodajalca opremljena kopija z žigom "Kopija je enka originalu") in eventuelno odločba Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita 
 • LIST O PRIPRAVNIŠTVU, iz katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva in uspešno opravljen preizkus teoretičnega in praktičnega znanja pri delodajalcu
 • potrdilo o plačilu strokovnega izpita (storitev mora biti plačana pred pristopom kandidata na izpit)

Kadrovska služba pregleda vlogo s prilogami in pozove k morebitni dopolnitvi. Kandidate, katerih vloga je popolna, pa se po e-pošti obvesti o kraju in času strokovnega izpita.

 

Več o programu strokovnih izpitov ter gradivo je dosegljivo na spletni strani Ministrstva za zdravje:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce/

 

Termini strokovnih izpitov:

- 03.02.2022

- 23.03.2022

- 22.04.2022

- 30.05.2022

- 16.06.2022