Home

Pacientove pravice in dolžnosti

pacienti

Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov

Zasebnost pri opravljanju zdravstvene storitve

V bolnišnici bomo pri vsakokratni zdravstveni oskrbi spoštovali pacientovo zasebnost, zlasti njegovo moralno, kulturno, versko, filozofsko in drugo osebno prepričanje, ob upoštevanju medicinske doktrine.

Pacientu se omogoči, da so pri medicinskem posegu oziroma zdravstveni oskrbi navzoči le:

 • zdravstveni delavci oziroma zdravstveni sodelavci, ki opravljajo medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo,
 • osebe, za katere želi, da so navzoče, če je to glede na naravo medicinskega posega oziroma zdravstvene oskrbe izvedljivo,
 • osebe, ki imajo v konkretnem primeru pravico do privolitve v medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi in če je to glede na naravo medicinskega posega oziroma zdravstvene oskrbe izvedljivo,
 • druge osebe, če tako določa zakon.

Osebe, katerih navzočnost je potrebna za potrebe zdravstvenega izobraževanja, so lahko navzoče le s predhodno privolitvijo pacienta. Privolitev lahko dajo tudi osebe, ki imajo v konkretnem primeru pravico do privolitve v medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi.

Določitev oseb iz druge alineje drugega odstavka in privolitev iz prejšnjega odstavka mora biti dana v pisni obliki.

Pacient ima pravico zahtevati izvedbo drugih primernih in razumnih ukrepov za varstvo njegove zasebnosti pri zdravstveni oskrbi.

Varstvo osebnih podatkov

Pacient ima pravico do zaupnosti osebnih podatkov, vključno s podatki o obisku pri zdravniku in drugih podrobnostih o svojem zdravljenju.

S pacientovimi zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ravnati v skladu z načelom zaupnosti in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Uporaba in druga obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov je za potrebe zdravljenja dopustna tudi na podlagi pacientove privolitve ali privolitve oseb, ki imajo pravico do privolitve v medicinski poseg ali zdravstveno oskrbo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi.

Uporaba in druga obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov izven postopkov zdravstvene oskrbe je dovoljena le z njegovo privolitvijo ali privolitvijo oseb, ki imajo pravico do privolitve v medicinski poseg ali zdravstveno oskrbo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi. Po pacientovi smrti lahko dajo privolitev njegovi ožji družinski člani, razen če je pacient to pisno prepovedal.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uporabo pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov izven postopkov zdravstvene oskrbe določa zakon.

Privolitev za uporabo in drugo obdelavo osebnih podatkov po tretjem in četrtem odstavku ni potrebna:

 • če za namene epidemioloških in drugih raziskav, izobraževanja, medicinskih objav ali druge namene pacientova istovetnost ni ugotovljiva,
 • če za namene spremljanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe pacientova istovetnost ni ugotovljiva,
 • kadar prijavo zdravstvenega stanja zahteva zakon,
 • kadar se zaradi potreb zdravljenja podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvenih storitev,
 • kadar to določa drug zakon.

Osebni podatki, ki se obdelujejo v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

Pacient ima pravico določiti osebe, ki se lahko seznanijo z njegovo zdravstveno dokumentacijo, in osebe, katerim seznanitev z njegovo zdravstveno dokumentacijo prepoveduje, če to ni v nasprotju z zakonom. Pravica iz tega odstavka se uresničuje na način in pod pogoji, ki veljajo za uresničevanje pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.

Video nadzor

Z izvajanjem video nadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ter zdravje ljudi.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica:
Telefon: 05 330 11 00
E-pošta: tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Skrbnik sistema za video nadzor je Računalniški center:
Telefon: 05 330 10 91
E-pošta: informatika@bolnisnica-go.si

Vzdrževalec sistema za video nadzor je podjetje A koda plus, d.o.o. (v nadaljevanju: vzdrževalec):
Telefon: 01 292 79 00
E-pošta: info@akoda.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je DPO (ang. Data Protection Officer):
Telefon: 05 330 14 77
E-pošta: dpo@bolnisnica-go.si

Posnetki sistema za videonadzor se hranijo za obdobje 14 dni.

Do posnetkov v živo lahko dostopajo:

 • Medicinske sestre v triažni ambulanti, zaradi morebitnega življenjsko ogroženega stanja pacientov  v čakalnici oz. pred vhodom v čakalnico. Omogočen imajo dostop le do kamer v čakalnici in vhod v čakalnico;
 • Radiološki inženirji za potrebe opazovanje čakalnice na hodniku za potrebe krajšega čakalnega obdobja, predvsem v času dežurstev;
 • Varnostniki za varovanje območja bolnišnice, za namen nadzora in pregleda nad širšim območjem zaradi velikosti območja bolnišnice;
 • Vzdrževalec, za namen vzdrževanja sistema videonadzora;
 • Računalniški center, za namen skrbništva nad sistemom videonadzora.

Dostop do arhivskih posnetkov imajo:

 • Varnostniki za varovanje območja bolnišnice, za namen nadzora in pregleda nad širšim območjem zaradi velikosti območja bolnišnice;
 • Vzdrževalec, za namen vzdrževanja sistema videonadzora;
 • Računalniški center, za namen skrbništva nad sistemom videonadzora.

Izvoz posnetkov je dovoljen:

 • Ob izrednih dogodkih, in sicer zaradi zagotavljanja dokaznega gradiva v kazenskih postopkih, odškodninskih zahtevkih ali disciplinskih postopkih/kršitvah pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, kršitvah pogodbenih in drugih obveznosti poslovnega partnerja ter ob drugih ustreznih podlagah za izročitev pooblaščenim organom. V takem primeru je izročeni posnetek nespremenjen;
 • Na podlagi zahtevka osebe za pridobitev svojega osebnega podatka, kjer pooblaščena oseba bolnišnice ustrezno anonimizira preostale osebe v posnetku, za katere zaproševalec ni pooblaščen;

Vse zahtevke za vpogled v arhivske posnetke prejme in knjiži tajništvo direktorja oz. so knjiženi ali obravnavani znotraj drugih knjiženih postopkov.

 

Vpogled in izvoz lahko izvrši pooblaščena oseba računalniškega centra bolnišnice in/ali oseba, ki jo za to posebej pooblasti direktor zavoda.

Varovanje poklicne skrivnosti

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ter osebe, ki so jim zaradi narave njihovega dela podatki dosegljivi, so dolžni kot poklicno skrivnost varovati vse, kar pri opravljanju svojega poklica ali dela zvedo o pacientu, zlasti informacije o njegovem zdravstvenem stanju, njegovih osebnih, družinskih in socialnih razmerah ter informacije v zvezi z ugotavljanjem, zdravljenjem in spremljanjem bolezni ali poškodb (v nadaljnjem besedilu: informacije o zdravstvenem stanju).

Dolžnosti varovanja informacij o zdravstvenem stanju pacienta lahko zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca ali drugo osebo, ki so ji ti podatki dosegljivi zaradi narave njihovega dela, razreši:

 • pacient,
 • starši oziroma skrbnik za otroka pred dopolnjenim 15. letom starosti,
 • starši oziroma skrbnik za otroka po dopolnjenem 15. letu starosti, če so informacije potrebne za izvrševanje roditeljske pravice oziroma skrbništva, otrok pa sporočanja ni prepovedal,
 • oseba, ki je imela pravico do privolitve v medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, če pacient ni bil sposoben odločanja o sebi, vendar samo glede informacij o zdravstvenem stanju, ki so vezane na medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, v katero je privolila,
 • sodišče,
 • druge osebe, kadar tako določa zakon.

Zdravnik lahko sporoči informacije o zdravstvenem stanju pacienta, če je to nujno potrebno za varovanje življenja ali preprečitev hudega poslabšanja zdravja drugih oseb. Zdravnik mora naznaniti sum storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo, kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter kaznivega dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, pri katerih je bil kot oškodovanec udeležen otrok.

Pacient ima z dopolnjenim 15. letom starosti pravico pisno na obrazcu “Privolitev v zdravstveno oskrbo po pojasnilu“ - Priloga 1 ali ustno ob navzočnosti dveh polnoletnih prič določiti, komu, kdaj in katere informacije o njegovem zdravstvenem stanju sme, mora ali ne sme zdravnik ali druga oseba, ki jo zdravnik pooblasti, sporočiti, razen če zakon določa drugače. Enako velja za sporočanje informacij o zdravstvenem stanju, ki se nanašajo na medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, v katero je pacient do 15. leta starosti lahko samostojno privolil. Izjava se lahko da za posamezen medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo ali za vse bodoče medicinske posege oziroma bodočo zdravstveno oskrbo pri posameznem izvajalcu zdravstvenih storitev.

Če pacient ne izkoristi pravice po prejšnjem odstavku ali tega zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more storiti, se informacije o njegovem zdravstvenem stanju lahko sporočijo osebam iz drugega odstavka, njegovim ožjim družinskim članom, bližnjim osebam ter osebam, ki so bile v zvezi s konkretnim medicinskim posegom oziroma zdravstveno oskrbo upravičene dati privolitev, če pacient ni bil sposoben odločanja o sebi.

V primeru iz 22. člena ZPacP (točka 6 – Izjeme od pravice do obveščenosti pacienta) osebe iz prejšnjih odstavkov nimajo pravice pridobiti več informacij, kot bi jih pridobil pacient, razen če je pacient določil drugače.

O zahtevi za seznanitev na podlagi drugega in petega odstavka bo bolnišnica odločila v petih dneh od prejema zahteve. Če se zahteva delno ali v celoti zavrne, imajo upravičene osebe pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če gre za informacije, ki izvirajo iz zdravstvene dokumentacije.

Drugi, tretji, četrti, peti in sedmi odstavek se uporabljajo tudi za posredovanje zdravstvene dokumentacije.

Bolnišnica ob smrti pacienta ne glede na njegovo prepoved sporočanja informacij o zdravstvenem stanju na primeren način obvesti ožje družinske člane o njegovi smrti in njenem vzroku. Če bolnišnica za te osebe ne ve, o smrti pacienta obvesti pristojni organ.

Nedovoljena obdelava osebnih podatkov

V bolnišnici bomo vsak ugotovljen ali sporočen primer nedovoljenega sporočanja ali druge nedovoljene obdelave osebnih podatkov o pacientu, ne glede na voljo pacienta, posebej raziskali in ugotovili morebitno odgovornost zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev ali drugih oseb ter primer pisno dokumentirali. O tem bomo obvestili pacienta, pristojnega zastopnika pacientovih pravic in Informacijskega pooblaščenca.