Home

Pacientove pravice in dolžnosti

pacienti

Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo

Po 41. členu ZPacP ima pacient pravico do vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj.

Osnovna medicinska dokumentacija je zbirka osebnih podatkov s področja zdravstvenega varstva, katere upravljavec je javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (v nadaljevanju: bolnišnica)

Vsak pacient lahko v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, vpogleda že v času zdravljenja v medicinski službi oziroma na oddelku bolnišnice, kjer se zdravi.

Po končanem zdravljenju lahko vsak pacient vpogleda, zahteva prepis ali kopiranje osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

Portal e-zdravje:

Na spletni strani https://zvem.ezdrav.si/domov se pacient prijavi s kvalificiranim potrdilom slovenskega izdajatelja (sign-CA, AC NLB...) izbere opcijo e-dokumenti (zgoraj desno) in sam natisne kopijo želenega izvida.

Zahteva za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov v bolnišnici se lahko vloži:

  1. pisno z navedbo identifikacijskih podatkov pacienta (ime in priimek, rojstni podatki oziroma EMŠO) ter točno navedbo, katero dokumentacijo potrebuje (vrsta, obseg…) ali na obrazcu Zaprosilo za seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo
  2. telefonsko na telefonski številki 05/330-1462 vsak delovni dan od ponedeljka do petka  od 8 do 12 ure.
  3. Preko e-maila: dokumentacija@bolnisnica-go.si

Za mladoletne otroke in za osebe pod skrbništvom lahko podajo zahtevo za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov njihovi zakoniti zastopniki (starši oz. skrbniki), za ostale osebe pa je potrebno pisno pooblastilo pacienta, na katerega se osebni podatki nanašajo.

RTG slike na CD-ju se izdaja:

          - pisno z navedbo identifikacijskih podatkov pacienta (ime in priimek, rojstni podatki oziroma EMŠO) ter točno navedbo, katero dokumentacijo pacient potrebuje (vrsta, obseg…) ali na obrazcu Zaprosilo za seznanitev z  lastno zdravstveno dokumentacijo

           - na podlagi zahteve zdravnika, da RTG slike potrebuje za nadaljevanje zdravljenja. Dopis Zahtevo se lahko vloži preko portala Teleradiologija.

           - z novejšim RTG izvidom preko portala https://portal.bolnisnica-go.si/

    -  telefonsko na telefonski številki 05/330-1462 vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8 do 12 ure

   Materialni stroški za prepis in kopiranje osebnih podatkov ter drugi materialni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku bolnišnice ob prevzemu dokumentacije, najkasneje pa v roku, določenem na računu. Račun se lahko plača na blagajni zavoda vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 in od 12.30 do 14.30 ure, ali na sprejemnem pultu vsak delovni dan od 7h do 14.h.

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti

Po pacientovi smrti imajo pravico do seznanitve z njegovo zdravstveno dokumentacijo osebe, ki so za obdelavo podatkov pooblaščene z zakonom, in osebe, za katere je pacient predhodno dal izrecno privolitev v pisni obliki. (42. člen ZPacP).

Pacient ima pravico določiti osebe, ki se po njegovi smrti lahko seznanijo z njegovo zdravstveno dokumentacijo, in osebe, katerim seznanitev z njegovo zdravstveno dokumentacijo prepoveduje.

Za vse dodatne informacije v zvezi s pridobitvijo zdravstvene dokumentacije se lahko obrnete na:

- služba za naročanje dokumentacije  tel. 05/330-1462 ali e-mail: dokumentacija@bolnisnica-go.si

- strokovna sodelavka za arhive – tel: 05-330-1477 ali email: nezika.erzetic.drnovsek(at)bolnisnica-go.si