Home

Pacientove pravice in dolžnosti

pacienti

Pravica do obveščenosti in sodelovanja

Način sporazumevanja

Pacient ima pravico, da zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z njim govorijo ali drugače komunicirajo v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti na območjih lokalnih skupnosti, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski oziroma madžarski jezik.

V skladu z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika ima pacient, ki je gluha oseba, pravico uporabljati znakovni jezik v vseh postopkih v bolnišnici. V ta namen v bolnišnici zagotovimo tolmača za znakovni jezik takoj, ko gluha oseba na vpogled predloži dokument, s katerim ji je pravica do tolmača priznana (odločba centra za socialno delo oziroma izkaznica). Tolmača se izbere iz Liste tolmačev za slovenski znakovni jezik, objavljene s strani Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Obveščenost pacienta in pojasnilna dolžnost (20.člen ZPacP)

Pacient ima pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o:

  • svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe,
  • cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja,
  • možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve,
  • morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
  • postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pojasnila iz prejšnjega odstavka mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno. Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.

Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih.

Pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi, uresničuje pravice, izhajajoče iz obveščenosti in pojasnilne dolžnosti v skladu z zmožnostmi, ki jih dopušča njegova sposobnost razumevanja.

Sodelovanje pacienta

Pacient ima pravico, da po pridobitvi pojasnil iz 20.člena ZPacP dejavno sodeluje pri izbiri načina zdravljenja.

Izjeme od pravice do obveščenosti pacienta

Pacientu se sme le izjemoma zamolčati podatke o njegovem zdravstvenem stanju, če zdravnik glede na okoliščine oceni, da bi mu takšno obvestilo povzročilo resno zdravstveno škodo, razen kadar pacient, ki je sposoben odločanja v svojo najboljšo zdravstveno korist, izrecno zahteva, da je o svojem zdravstvenem stanju popolnoma obveščen. Razloge za zamolčanje podatkov se ločeno dokumentira v zdravstveni dokumentaciji.

Zdravnik mora spoštovati pacientovo zahtevo, da se mu podatki o njegovem zdravstvenem stanju ne sporočijo, razen če bi drugim grozila resna zdravstvena škoda. Zahtevo pacienta se ločeno dokumentira v zdravstveni dokumentaciji.

Seznanitev pacienta o tem, kdo sodeluje pri njegovem zdravljenju

Pacient ima pravico vedeti, kdo ga zdravi in kdo sodeluje pri njegovem zdravljenju.

V ta namen je v ordinaciji, ambulanti ali na drugem mestu, kjer se opravlja zdravstvena oskrba, v čakalnici ali na drugem vidnem mestu objavljeno osebno ime in strokovni ter morebitni znanstveni naziv zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca ter njegova časovna dostopnost.

Zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki ima neposreden stik s pacientom, ima na vidnem mestu oznako z navedbo osebnega imena in strokovnega ter morebitnega znanstvenega naziva ter se pacientu osebno predstavi.

Na enak način je na vidnem mestu objavljen tudi naziv pravne ali fizične osebe, ki opravlja laboratorijske in druge zdravstvene storitve, v primeru, da ima bolnišnica za izvajanje teh storitev sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem.

Splošne informacije in informacije ob odpustu

Bolnišnica pacientu na njemu razumljiv način pojasni organizacijske vidike zdravljenja. Pacienta se seznani tudi s posebnostmi dostopa do storitev, kot so čakalne dobe, čakalni časi in čakalni seznami ter plačljivostjo storitev iz programa obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V bolnišnici so pacientu na voljo pisne informacije o vsebini Zakona o pacientovih pravicah, splošne informacije o bolnišnici in zdravstvenih storitvah, ki jih nudi, na spletni strani bolnišnice. Ob sprejemu v stacionarno oskrbo bo bolnišnica pacienta seznanila s hišnim redom, ureditvijo nastanitve in bivanja v bolnišnici.

Ob odpustu iz bolnišnice ima pacient pravico do pisnega poročila o diagnozi, zdravljenju in zdravstveni negi ter do navodil za nadaljnje zdravljenje in ravnanje do prvega obiska pri osebnem zdravniku, vključno s potrebnimi zdravili ali medicinskimi pripomočki.

Seznanitev s stroški

Če zdravstveno storitev pacient delno ali v celoti plača sam, mu v bolnišnici predhodno predložimo pisno informacijo o predvidenih stroških zdravstvenih storitev. Po opravljeni zdravstveni storitvi pacient prejme račun za opravljene zdravstvene storitve ter uporabljena zdravila in medicinske pripomočke.

Če pacient zdravstvene storitve ne plača sam, ga bolnišnica po opravljeni zdravstveni storitvi seznani z obračunom, specificiranim po posameznih zdravstvenih storitvah, uporabljenih zdravilih in medicinskih pripomočkih.

Na zahtevo pacienta bomo v bolnišnici pacientu račun obrazložili.