Home

Pacientove pravice in dolžnosti

pacienti

Pravica do spoštovanja pacientovega časa

Čakalni časi in čakalne dobe

Pacient ima pravico, da se njegov čas spoštuje.

V bolnišnici bomo pacientu nujno medicinsko pomoč opravili takoj.

Pri zdravstveni storitvi, kjer ne gre za nujno medicinsko pomoč iz prejšnjega odstavka in je ni mogoče opraviti takoj, bomo pacienta uvrsti na čakalni seznam, pri čemer bomo upoštevali strokovne standarde glede stopnje nujnosti, ki jo je treba v čakalnem seznamu posebej dokumentirati. V bolnišnici poskrbimo za najkrajši možni čakalni čas, skladno s pogoji financiranja pa tudi za čakalno dobo v okviru razumnega časa.

Stopnja nujnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se presoja v skladu s pacientovo največjo zdravstveno koristjo in tako, da se prepreči resna zdravstvena škoda za pacienta.

Če pacient iz opravičenih razlogov ni mogel priti na izvedbo zdravstvene storitve, mu bomo v bolnišnici določili čim bližji novi datum načrtovane zdravstvene storitve.

Če pacient ni prišel na izvedbo zdravstvene storitve in svojega izostanka ni opravičil v 14 dneh po dnevu načrtovane zdravstvene storitve, ga bomo v bolnišnici črtali s čakalnega seznama.

V bolnišnici smo vas dolžni po opravljeni zdravstveni storitvi črtati s čakalnega seznama.

Če pacient na zdravstveno storitev čaka več kot tri mesece, ima pravico zahtevati kontrolni pregled pri zdravniku, ki ga je na zdravstveno storitev napotil.

Pacient je lahko za isto zdravstveno storitev vpisan samo v čakalnem seznamu enega izvajalca zdravstvenih storitev v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe. Če se ugotovi, da je pacient vpisan v več čakalnih seznamov, vas bomo pozvali, da se v 10 dneh opredelite, na katerem čakalnem seznamu želite biti vpisani. Če se ne boste opredelili, se bo upošteval prvi vpis.

V bolnišnici imamo zagotavljeno telefonsko naročanje in elektronske oblike naročanja, delo pa organizirano tako, da pacient ne čaka dlje, kot je to potrebno. Način naročanja v bolnišnici objavljamo na več načinov:

v specialistični ambulantni dejavnosti na oglasnih deskah,

v drugih prostorih bolnišnice na oglasnih deskah,

na spletni strani bolnišnice.

Čakalni seznam

V čakalnem seznamu bolnišnice, razen za preglede pri izbranem osebnem zdravniku splošne medicine in pediatru oziroma pediatrinji, se za vsako zdravstveno storitev posebej vodijo naslednji podatki:

 1. zaporedna številka vpisa,
 2. datum in ura vpisa,
 3. osebno ime pacienta,
 4. naslov in kontaktni podatki pacienta,
 5. EMŠO pacienta,
 6. ZZZS številka zavarovane osebe,
 7. predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve,
 8. datum izvedene zdravstvene storitve,
 9. šifra programa oziroma zdravstvene storitve,
 10. stopnja nujnosti,
 11. izvajalec, ki je pacienta uvrstil na čakalni seznam (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu),
 12. izvajalec, ki je zdravstveno storitev opravil (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu).

Namen obdelave podatkov v čakalnem seznamu je zagotoviti pacientom obveščenost o vrstnem redu in spoštovanje vrstnega reda ter obveščenost o čakalni dobi oziroma zagotoviti hiter in enakopraven dostop do zdravstvenih storitev.

Podatki v čakalnem seznamu in podatki o morebitnem spreminjanju vrstnega reda skupaj z obrazložitvijo okoliščin, ki narekujejo spreminjanje vrstnega reda, se hranijo šest mesecev po opravljeni zdravstveni storitvi oziroma izbrisu podatkov.

Pacient ima pravico izvedeti razloge za čakalno dobo in za njeno dolžino ter pravico do vpogleda, prepisa ali kopije čakalnega seznama, pri čemer se lahko seznani zgolj s podatki iz 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke čakalnega seznama. Za seznanitev s podatki iz čakalnega seznama se uporabljajo določbe glede pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, razen določil tretjega, petega, osmega in devetega odstavka 41.člena ZPacP. Bolnišnica bo seznanitev pacientu omogočila takoj ali najpozneje tri delovne dni po prejemu zahteve. Pacient lahko za posamezno zdravstveno storitev pri istem izvajalcu zdravstvenih storitev vloži zahtevo največ dvakrat mesečno. Določba tega odstavka ne posega v pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.

Sporočanje podatkov

Bolnišnica v skladu z zakonom, ki ureja evidence v zdravstvu, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vse podatke iz čakalnega seznama, razen podatka iz 4.točke čakalnega seznama, stalno izmenjuje z Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju: IVZ).

IVZ na podlagi podatkov iz centralnega registra prebivalstva, zbirk podatkov, ki jih vodi na podlagi zakona, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, in sporočenih podatkov iz čakalnega seznama bolnišnice v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ažurira podatke o pacientih in usklajuje podatke o pacientih, ki so vpisani v več čakalnih seznamih pri različnih izvajalcih zdravstvenih storitev, ter pacientih, katerim je bila zdravstvena storitev že opravljena.

Podatke iz prejšnjega odstavka in podatke iz čakalnega seznama bolnišnice pridobiva za potrebe nadzora in financiranja programov tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nacionalni čakalni seznam

IVZ vodi nacionalni čakalni seznam za namene obveščenosti pacientov, izmenjave podatkov z izvajalci zdravstvenih storitev, upravljanja sistema zdravstvenega varstva in druge namene v skladu z zakonom, ki ureja evidence v zdravstvu.

IVZ javno objavlja statistične podatke o čakalnih dobah.

Specialistični ambulantni pregled

Pacient, ki ga je izbrani osebni zdravnik napotil na specialistični ambulantni pregled zaradi nadaljnje zdravstvene oskrbe ali pridobitve podrobnejšega strokovnega mnenja, ima pravico do pregleda v razumnem času.

Strokovno mnenje poleg diagnostičnih podatkov vsebuje tudi predlog, kakšno naj bo nadaljnje zdravljenje.

Pisno strokovno mnenje prejme pacient na koncu pregleda oziroma najpozneje v treh delovnih dneh po opravljenem pregledu. V nujnih primerih je treba pisno strokovno mnenje pacientu sporočiti takoj.