Home

Pacientove pravice in dolžnosti

pacienti

Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi

Prepoved diskriminacije

Pacient ima pravico do enake obravnave pri zdravstveni oskrbi ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino.

Varstvo otrok in drugih ogroženih skupin

Otrokom in drugim ogroženim skupinam so pri zdravstveni oskrbi poleg pravic, ki jih določa ta zakon, zagotovljene še posebne pravice, ki so opredeljene kot aktivna skrb države in jih določajo drugi predpisi.

Pravice pacientov s težavami v duševnem zdravju in način njihovega uveljavljanja ureja tudi poseben zakon.

Zdravstvena oskrba otrok poteka ustrezno njihovi starosti in zdravstvenemu stanju:

  • v otroških oddelkih, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče,

  • brez nepotrebnih medicinskih posegov in dejanj, ki bi lahko povzročili telesno ali čustveno stisko otrok,

  • tako, da se zagotavlja zadovoljevanje čustvenih in telesnih potreb otrok in

  • tako, da se zagotavlja možnosti za sprostitev, igro in izobraževanje otrok.

Otroci imajo v času stacionarne in druge zdravstvene oskrbe pravico do stalnega spremstva enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, razen če so podani razlogi, zaradi katerih to ne bi bilo v otrokovo korist.

V primeru stacionarne zdravstvene oskrbe otrok se pravica iz prejšnjega odstavka zagotavlja tudi v obliki nastanitve enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, v skladu s predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja.

Če pravica do nastanitve enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, ni pravica iz zdravstvenega zavarovanja, v bolnišnici kot izvajalec zdravstvenih storitev zagotovimo odplačno nastanitev na zahtevo enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka.

Pri tem vam bomo zaračunali le materialne stroške nastanitve, določene v Pravilniku o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev (Ur.l.RS št. 83/2008).

Če v bolnišnici zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti ne bomo mogli zagotoviti pravice iz prejšnjega odstavka, bomo prednost pri nastanitvi enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, presojali glede na starost otroka, krajevno oddaljenost od bivališča otroka oziroma staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, obstoj posebnih potreb otroka in njegovo zdravstveno stanje.